Zespółu Kuratorskiej Służby Sądowej

Kierownik Zespołu Małgorzata Ziółkowska
pok. nr 1

telefon 56 472 61 22, fax: 56 472 61 23
e-mail: kuratorzy@nowemiastolubawskie.sr.gov.pl

Godziny urzędowania   

poniedziałek 7.15 - 15.15
wtorek 7.15 - 15.15
środa 7.15 - 15.15
czwartek 7.15 - 15.15
piątek 7.15 - 15.15

Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) kuratorzy sądowi:

 • realizują określone przez prawo zadania o charakterze wychowawczo-resocjalizacyjnym, diagnostycznym, profilaktycznym i kontrolnym, związane z wykonywaniem orzeczeń sądu,
 •  występują w uzasadnionych wypadkach z wnioskiem o zmianę lub uchylenie orzeczonego środka,
 •  przeprowadzają na zlecenie sądu lub sędziego wywiady środowiskowe,
 •  współpracują z właściwym samorządem i organizacjami społecznymi, które statutowo zajmują się opieką, wychowaniem, resocjalizacją, leczeniem i świadczeniem pomocy społecznej w środowisku otwartym,
 •  organizują i kontrolują pracę podległych kuratorów społecznych oraz innych osób, uprawnionych do wykonywania dozorów lub nadzorów,
 •  sygnalizują sądowi przyczyny przewlekłości postępowania wykonawczego lub inne uchybienia w działalności pozasądowych podmiotów wykonujących orzeczone środki

Zgodnie ze wskazaną wyżej ustawą, Kierownik Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej: 

 •  koordynuje zadania kuratorów zespołu,
 •  bierze udział w planowaniu i nadzorze nad wydatkowaniem środków finansowych przeznaczonych dla kuratorów sądowych,
 •  przedstawia kuratorowi okręgowemu wnioski i opinie dotyczące awansowania kuratorów zawodowych zatrudnionych w zespole oraz w zakresie zatrudniania kandydatów do pracy,
 •  opiniuje wnioski zawodowych kuratorów sądowych dotyczących ich przeniesienia,
 •  określa zakres obowiązków kuratorów zawodowych zespołu,
 •  organizuje działalność kuratorów społecznych,
 •  przedstawia prezesowi sądu rejonowego wnioski o powołanie i odwołanie kuratorów społecznych,
 •  przeprowadza szkolenia kuratorów społecznych,
 •  zatwierdza wnioski dotyczące ryczałtów kuratorów sądowych,
 •  nadzoruje terminowość wykonywania obowiązków przez kuratorów sądowych,
 •  wyznacza patronów dla aplikantów kuratorskich,
 •  sporządza sprawozdania i informacje o działalności zespołu,
 •  koordynuje obsługę biurową zespołu,
 •  reprezentuje zespół na zewnątrz,
 •  współdziała z prezesem sądu rejonowego.

 

Logo 100 lat kuratorskiej służby sadowej

Rejestr zmian dla: Zespółu Kuratorskiej Służby Sądowej