WYDZIAŁY SĄDU REJONOWEGO W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM

I Wydział Cywilny
Przewodniczący wydziału - Anita Żuralska-Grochocka
Kierownik sekretariatu - Weronika Trendowicz
Pokój nr 108, telefon  56 472 61 35 wew. 
35

Właściwość miejscowa i rzeczowa
Wydział I Cywilny rozpoznaje miedzy innymi sprawy :
1. w postępowaniu procesowym
 •  o prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu sporu nie przekracza kwoty75.000 zł (m.in. o zapłatę, o wydanie, o ustalenie istnienia stosunku prawnego 
  lub prawa, o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności, o opróżnienie lokalu spory na tle prawa własności,)
 •  o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym,
 •  o naruszenie posiadania, 

2.  w postępowaniu nieprocesowym, m. in:

 •  o zasiedzenie,
 •  o ustanowienie drogi koniecznej,
 •  o rozgraniczenie nieruchomości,
 •  o przyjęcie lub odrzucenie spadku,
 •  o ogłoszenie testamentu,
 •  o stwierdzenie nabycia spadku,
 •  o dział spadku,
 •  o zniesienie współwłasności,
 •  o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej,
 •  o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego,

3 w postępowaniu egzekucyjnym

 •  z zakresu nadzoru nad komornikiem - m. in. rozstrzyganie skarg na czynności komornika
 •  z zakresu egzekucji sądowej
II Wydział Karny
Przewodniczący Wydziału - Michał Lasota
Pokój nr 7, telefon 56 472 61 27
Kierownik sekretariatu - Agnieszka Kiszelewska
Pokój nr 106, telefon  56 472 61 37 
Sekretariat - Pokój nr 107, telefon  56 472 61 36 wew. 36


Właściwość miejscowa i rzeczowa
Wydział II Karny rozpoznaje miedzy innymi sprawy :
 • rozpoznaje sprawy o przestępstwa, w tym ścigane z oskarżenia prywatnego oraz o przestępstwa skarbowe,
 • rozpoznaje sprawy o wykroczenia oraz o wykroczenia skarbowe,
 • rozpoznaje sprawy w postępowaniu wykonawczym, w szczególności w przedmiocie: zarządzenia wykonania kary pozbawienia wolności, odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności,  droczenia wykonania kary ograniczenia wolności, rozłożenia grzywny na raty,
 •  dokonuje czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym, w szczególności rozpoznaje zażalenia na postanowienia Prokuratora,
 •  rozpoznaje wnioski Prokuratora o zastosowanie tymczasowego aresztowania,

Opłaty sądowe w sprawach karnych:

 •  od wniosku o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności albo kary ograniczenia wolności - 80 zł,
 •  od ponownego wniosku o odroczenie ściągnięcia grzywny lub o rozłożenie grzywny na raty - 2 % od kwoty grzywny objętej wnioskiem, nie mniej jednak niż 25 zł,
 •  od wniosku o zwolnienie z odbywania reszty kary ograniczenia wolności albo środka karnego - 45 zł,
 •  od wniosku o warunkowe zawieszenie wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności - 45 zł,
 •  od wniosku o zatarcie skazania - 45 zł,
 •  od ponownej prośby o ułaskawienie - 45 zł,
 •  od wniosku o wznowienie postępowania - 150 zł,
 •  w przypadku wniesienia sprawy przez oskarżyciela prywatnego - 300 zł,
 •  za kserokopię dokumentu z akt sprawy - 1 zł od strony,
 •  za uwierzytelniony odpis dokumentu z akt sprawy - 6 zł od strony,

III Wydział Rodzinny i Nieletnich

Przewodnicząca Wydziału - Hanna Ewertowska
Pokój nr 10, telefon  56 472 61 21 wew. 21

Kierownik sekretariatu - Teresa Wysocka 
Pokój nr 109, telefon  56 472 61 34 wew. 34 


Właściwość miejscowa i rzeczow
W III Wydziale Rodzinnym i Nieletnich są rozpoznawane między innymi sprawy o :

 • ustalenie ojcostwa i roszczenia z nim związane,
 • o alimenty, podwyższenie alimentów, obniżenie alimentów i uchylenie obowiązku alimentacyjnego,
 • o zaprzeczenie ojcostwa,
 • o ustanowienie rozdzielności majątkowej,
 • skargi na czynności komornika,
 • o zezwolenie na zawarcie związku małżeńskiego,
 • ustanowienie opieki nad osobą dorosłą,
 • zmianę opieki nad osoba dorosłą,
 • o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego, o ustanie obowiązku leczenia odwykowego i zmianę orzeczenia
 • o wypłatę wynagrodzenia za pracę do rąk drugiego małżonka,
 • ustanowienie kuratora dla osoby częściowo ubezwłasnowolnionej ,
 • o zmianę kuratora dla osoby częściowo ubezwłasnowolnionej,
 • o sprawy z ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego,
 • o przysposobienie,
 • zmianę wyroku rozwodowego w przedmiocie władzy rodzicielskiej,
 • ograniczenie , zawieszenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej,
 • o przywrócenie władzy rodzicielskiej,
 • ustanowienie opieki nad małoletnim,
 • o zmianę opieki nad małoletnim,
 • złożenie do depozytu sądowego,
 • o wydanie dziecka,
 • rozstrzygnięcie co do aktów stanu cywilnego,
 • zezwolenie na dokonanie czynności prawnej przekraczającej zwykły zarząd majtkiem małoletniego dziecka,
 • umieszczenie małoletniego w rodzinie zastępczej,
 • ustalenie miejsca pobytu dziecka,
 • ustalenie i zmianę kontaktów z małoletnim,
 • zezwolenie na wydanie paszportu,
 • Sprawy nieletnich o demoralizację i czyny karalne,

Niektóre opłaty w sprawach z zakresu prawa rodzinnego :

 • 100 zł od wniosku o zezwolenie na zawarcie związku małżeńskiego, od wniosku o zmianę wyroku rozwodowego lub o separację w części dotyczącej władzy rodzicielskiej,
 • 40 zł od wniosku o wszczęcie postępowania nieprocesowego
 • 200 zł - w sprawie o zaprzeczenie ojcostwa lub macierzyństwa, o ustanowienie rozdzielności majątkowej 

IV Wydział Ksiąg Wieczystych
Przewodniczący  Wydziału - Magdalena Górska

Kierownik sekretariatu Monika Skarzyńska

 

Pokój nr 5, telefon  56 472 61 25 wew. 25

Pokój. nr 6, telefon  56 472 61 24 wew. 24

 

 


Właściwość miejscowa i rzeczowa
 IV Wydział Ksiąg Wieczystych:

 • zakłada i prowadzi księgi wieczyste, dokonuje wpisów i wykreśleń w księgach wieczystych, sporządza odpisy ksiąg wieczystych.