REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 33/2018 

Prezesa  Sądu Rejonowego  w Nowym Mieście Lubawskim

i Dyrektora Sadu Okręgowego w Elblagu wykonującego zadania Dyrektora Sądu Rejonowego w Nowym  Mieście Lubawskim

z dnia 14 listopada 2018 r.   

 

 

  

REGULAMIN

BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU

 obowiązujący w budynku Sądu Rejonowego   w Nowym Mieście Lubawskim


 

Ilekroć w Regulaminie  użyto określenia:

1)                  „Sąd” – należy przez to rozumieć Sąd Rejonowy w Nowym Mieście Lubawskim;

2)                  „Prokuratura” - należy przez to rozumieć Prokuraturę Rejonową w Nowym Mieście Lubawskim ;

3)                  „Prezes” – należy przez to rozumieć Prezesa Sądu Rejonowego w Nowym Mieście Lubawskim;

4)                  „Dyrektor” – należy przez to rozumieć Dyrektora Sądu Okregowego w Elblągu wykonujacy zadania Dyrektora Sądu w Sądzie Rejonowym w Nowym Mieście Lubawskim;

5)                  „Prokurator Rejonowy” – należy przez to rozumieć Prokuratora Rejonowego Prokuratury Rejonowej w Nowym Mieście Lubawskim;

6)                  „Służba ochrony obiektu” – należy przez to rozumieć pracowników firmy ochroniarskiej;

7)                  „Organy ścigania” – należy przez to rozumieć Prokuraturę, Policję, Żandarmerię Wojskową, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straż Graniczną, Służbę Celną;

8)                  „Sekretariat” – należy przez to rozumieć Sekretariat Prezesa, Dyrektora, Wydziału, Sekcji Sądu Rejonowego w Nowym Mieście Lubawskim.

 

§ 1

  1. Z budynku sądowego korzysta się w godzinach urzędowania Sądu i Prokuratury.
  2. Po godzinach urzędowania, a także w dniach wolnych od pracy, w budynkach sądowych mogą przebywać wyłącznie pracownicy sądowi wykonujący czynności służbowe – za zgodą odpowiedniego Prezesa lub Dyrektora Sądu i sędziowie Sądu Rejonowego                        w Nowym Mieście Lubawskim zatrudnieni w Sądzie oraz pracownicy Prokuratury zatrudnieni w Prokuraturze za zgodą Prokuratora Rejonowego w Nowym Miescie Lubawskim oraz Prokuratorzy zatrudnieni w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Miescie Lubawskim za zgodą Prokuratora Rejonowego.
  3. W przypadku przedłużenia się posiedzeń sądowych w budynkach Sądu mogą przebywać także osoby wezwane na rozprawy, jedynie do czasu ich zakończenia.
  4. Za zgodą odpowiedniego Prezesa lub Dyrektora Sądu Rejonowego w Nowym Mieście Lubawskim sędziowie i pracownicy sądowi oraz za zgodą Prokuratora Rejonowego  Prokuratury Rejonowej w Nowym Mieście Lubawskim prokuratorzy i pracownicy prokuratury mogą przebywać w budynku Sądu po godzinach urzędowania, nie później jednak niż do godziny 22.00.

 

§ 2

Osoby wchodzące na teren Sądu zobowiązane są poddać się kontroli przeprowadzanej przez Służbę ochrony obiektu. Kontrola ma na celu sprawdzenie osoby oraz wnoszonego przez nią bagażu. Kontrola polega na przejściu przez bramkę elektromagnetyczną służącą do wykrywania metali.

 

                                                                         § 3

1.   W przypadku osób wchodzących na teren Sądu, posiadających wezwanie sądowe, wobec których istnieje podejrzenie, iż znajdują się pod wpływem alkoholu lub innego środka odurzającego, Służba ochrony obiektu ma obowiązek wezwać Policję. Funkcjonariusze Policji zobowiązani są do przeprowadzenia stosownego badania przy użyciu analizatora wydechu lub testera. W przypadku stwierdzenia, że osoba jest pod wpływem alkoholu lub innego środka odurzającego albo osoba, wobec której istnieje podejrzenie, iż znajduje się pod wpływem alkoholu nie wyraża zgody na stosowne badanie funkcjonariusz Policji zobowiązany jest przekazać informację o zaistniałym fakcie pracownikowi słuzy ochrony. Sędzia prowadzący sprawę, na którą w/w osoba jest wezwana, decyduje                      o dalszym postępowaniu wobec tej osoby.

2.  Osoby wchodzące na teren Sądu, nie posiadające wezwania sądowego, wobec których  istnieje podejrzenie, iż znajdują się pod wpływem alkoholu lub innego środka odurzającego nie będą wpuszczane na teren budynków Sądu. W przypadku zakwestionowania tej oceny przez osobę, u której istnieje podejrzenie, iż znajduje się pod wpływem alkoholu lub innego środka odurzającego, funkcjonariusze Policji przeprowadzają stosowne badania przy użyciu analizatora wydechu lub testera.

 

§ 4

Torby, teczki, aktówki oraz inny bagaż wnoszony przez osoby wchodzące do budynku Sądu, podlegają kontroli w urządzeniu do prześwietlania bagażu przeprowadzanej przez Służbę ochrony obiektu.

W przypadku, kiedy osoba wchodząca nie wyraża zgody na przeprowadzenie kontroli bagażu, bagaż ten nie może być wniesiony na teren budynku Sądu.

  • § 5

Kontroli, o której mowa w § 1-3 z wyjątkiem niezbędnego stwierdzenia tożsamości nie podlegają: sędziowie, prokuratorzy oraz pracownicy sądu, adwokaci, radcy prawni, radcowie Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, funkcjonariusze organów ścigania wykonujący czynności służbowe po okazaniu legitymacji służbowej lub innego dokumentu, oraz inne osoby w stosunku, do których taką decyzję podjął sędzia.

 

§ 6

  1. Zabrania się wnoszenia na teren Sądu broni palnej i amunicji (nie dotyczy to funkcjonariuszy organów ścigania, służb ochrony państwa, Ogniwa Konwojowego, Straży Miejskiej, konwojentów ochraniających transport przesyłek niejawnych lub wartości pieniężnych, w czasie wykonywania czynności służbowych), broni białej, materiałów wybuchowych, miotaczy gazu, paralizatorów elektrycznych, materiałów żrących, cuchnących, łatwopalnych, narkotyków                      i alkoholu oraz wszystkich innych przedmiotów, które według oceny Służby ochrony obiektu mogą stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia oraz mienia osób przebywających na terenie Sądu.
  2. Funkcjonariusze policji Wydziału Konwojowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, Ogniwa Konwojowego w Iławie i funkcjonariusze Policji doprowadzający osoby na czynności procesowe powinni wchodzić na teren budynku Sądu:

-  przy ul. Grunwaldzkiej 28 wyłącznie przez „Bezpieczne Przejście”(wejście na poziomie  -1- od tyłu budynku)

 

§ 7

Ekipy telewizyjne i filmowe oraz dziennikarze i fotoreporterzy, wchodzący do budynków Sądu
w godzinach urzędowania, mają obowiązek wykazania pracy w mediach i podlegają kontroli określonej w § 1-3 (za wyjątkiem § 4  pkt.3). Po godzinach urzędowania Sądu wejście przedstawicieli mediów na teren Sądu uwarunkowane jest otrzymaniem pisemnej zgody od Prezesa i Dyrektora Sąduoraz od Prokuratora Rejonowego. Obecność osób wymienionych powyżej na sali rozpraw oraz rejestracja filmowa, fotograficzna i dźwiękowa przebiegu rozprawy uzależniona jest od decyzji przewodniczącego składu orzekającego.

 

 

§ 8

Bezpieczeństwo i porządek publiczny w siedzibie Sądu zapewniają funkcjonariusze Policji realizujący swoje zadania przy współpracy ze Służbą ochrony obiektu.

§ 9

Ochronę terenu Sądu mieszczącego się przy Grunwaldzkoiej 28 (oraz teren zewnętrzny) sprawuje Służba ochrony obiektu zajmująca się ochroną osób i mienia w godzinach od 7:00 do 16:30, a w poniedziałki w godziach  od 7:00 do 18:00

 

§ 10

Zorganizowane grupy, w tym wycieczki szkolne mogą wejść na teren Sądu jedynie po otrzymaniu  zezwolenia Prezesa Sądu, Dyrektora Sądu lub osoby przez nich upoważnionej.

 

 

§ 11

Osoby zatrudnione w firmach prowadzących prace porządkowe lub remontowe mogą przebywać na terenie budynku Sądu wyłącznie po złożeniu przez te firmy zaakceptowanego przez Prezesa lub Dyrektora Sądu imiennego ich wykazu.

 

§ 12

  1. Wokół sal rozpraw, w których toczyć się będą rozprawy „o podwyższonym stopniu ryzyka” lub  o wyłączonej jawności mogą zostać wyznaczone strefy, po których poruszać się będą jedynie służby ochrony budynku Sądu, Policja, funkcjonariusze służb specjalnych oraz osoby wezwane przez sąd na rozprawę.
  2. O wyznaczeniu strefy decyduje Prezes Sądu lub upoważniona przez niego osoba.

 

§ 13

Zabrania się prowadzenia akcji agitacyjnych i demonstracyjnych na terenie Sądu.

 

§ 14

Zabrania się prowadzenia na terenie Sądu działalności handlowej (w tym akwizycji).

 

§ 15

Zabrania się wprowadzania na teren Sądu zwierząt, za wyjątkiem psa przewodnika,
z pomocy którego korzystają osoby niewidome.

 

 

 

§ 18

Zabrania się osobom przebywającym na terenie Sądu palenia tytoniu.

 

§ 19

Osoby wchodzące na teren Sądu bezwzględnie muszą podporządkować się poleceniom Policji oraz Służby ochrony obiektu.

 

§ 20

Na żądanie Policji osoby wchodzące, przebywające na terenie Sądu zobowiązane są okazać dowód tożsamości.

 

§ 21

W stosunku do osób niestosujących się do postanowień niniejszego regulaminu funkcjonariusze Policji oraz Służba ochrony obiektu mają prawo, w granicach posiadanych uprawnień, zastosować środki oraz podjąć działania wymuszające respektowanie poleceń.

 

 REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU  do pobrania...

 

 

 

 

Rejestr zmian dla: REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Nowym Mieście Lubawskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-11-27
Publikacja w dniu:
2018-11-27
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Nowym Mieście Lubawskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-11-27
Publikacja w dniu:
2018-11-27
Opis zmiany:
b/d