Pomoc prawna

Informacja o lokalizacji punktów nieodpłatnej pomocy prawnej wraz z harmonogramem wskazującym dni i godziny,
w których jest udzielana nieodpłatna pomoc prawna.

 

Na terenie Powiatu Nowomiejskiego od stycznia 2017 r.funkcjonują dwa mobilne punkty nieodpłatnej pomocy prawnej.

 

Pierwszy punkt prowadzony jest przez Powiat Nowomiejski a prowadzenie drugiego zostało powierzone 
ZaborskiemuTowarzystwu Naukowemu ul. Dworcowa 18, 89-632 Brusy.

 

W punkcie prowadzonym przez Powiat Nowomiejski nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają adwokaci i radcowie prawni oraz osoby je zastępujące. Punkt jest zlokalizowany w każdej gminie na terenie Powiatu Nowomiejskiego zgodnie z na-stępującym harmonogramem:

Dzień

tygodnia

Lokalizacja punktu nieodpłatnej pomocy prawnej

w poszczególnych dniach tygodnia

Godziny funkcjonowania punktu w poszczególnych

dniach tygodnia

1.

Poniedziałek

Zespół Szkół im. Władysława Jagiełły w Kurzętniku, ul. Grunwaldzka 37, 13-306 Kurzętnik

od 8.00 do 12.00

2.

Wtorek

Gminne Centrum Kultury Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie, ul. Podleśna 1, Mszanowo, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie

od 12.00 do 16.00

3.

Środa

Dom Pomocy Społecznej w Grodzicznie, Nowe Grodziczno 14b, 13-324 Grodziczno

od 15.00 do 19.00

4.

Czwartek

Zespół Szkół w Bielicach, Bielice 120, 13-330 Krotoszyny

od 14.00 do 18.00

5.

Piątek

Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Rynek 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie

od 8.00 do 12.00

 

 

 Drugi punkt prowadzony jest przez organizację pozarządową

 Zaborskie Towarzystwo Naukowe, ul. Dworcowa 18, 89-632 Brusy.

Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest przez adwokatów i radców prawnych. Punkt jest zlokalizowany w każdej gminie na terenie Powiatu Nowomiejskiego zgodnie z następującym harmonogramem:

Dzień

tygodnia

Lokalizacja punktu nieodpłatnej pomocy prawnej

w poszczególnych dniach tygodnia

Godziny funkcjonowania punktu w poszczególnych dniach tygodnia

1.

Poniedziałek

Zespół Szkół w Bielicach, Bielice 120, 13-330 Krotoszyny

od 14.00 do 18.00

2.

Wtorek

Zespół Szkół im. Władysława Jagiełły w Kurzętniku, ul. Grunwaldzka 37, 13-306 Kurzętnik

od 14.00 do 18.00

3.

Środa

Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Rynek 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie

od 8.00 do 12.00

4.

Czwartek

Dom Pomocy Społecznej w Grodzicznie, Nowe Grodziczno 14b, 13-324 Grodziczno

od 15.00 do 19.00

5.

Piątek

Gminne Centrum Kultury Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie, ul. Podleśna 1, Mszanowo, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie

od 12.00 do 16.00

 

Zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej:

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej

 

L.P

Kolumna 1 - Osoby uprawnione Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej, zwanej dalej „osoba uprawnioną":

Kolumna 2 - Dokumenty, na podstawie których wykazuje się uprawnienie do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej

1

Osoba, której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U z 2015 r. poz. 163 z późn. Zm.) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia.

Wykazuje się przez przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składa pisemne oświadczenie, że nie wydano wobec niej decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia.

2

Osoba, która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863).

Wykazuje się przez przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.

3

Osoba, która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U z 2014 r poz. 1206 oraz 2015 r. poz. 693)

Wykazuje się przez przedłożenie zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.

4

Osoba, która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U nr 205, poz. 1203).

Wykazuje się przez przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa.

5

Osoba, która nie ukończyła 26 lat.

Wykazuje się przez przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość.

6

Osoba, która ukończyła 65 lat.

Wykazuje się przez przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość.

7

Osoba, która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty.

Wykazuje się przez złożenie oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z wymienionych okoliczności, o których mowa w kolumnie 1, punkcie 7 niniejszej tabeli.

8

Osoba, która jest w ciąży

Wykazuje się przez przedłożenie dokumentu potwierdzającego ciążę.

 

Osobie uprawnionej, o której mowa w kolumnie 1, punktach 1-6 i 8 tabeli, wymagającej niezwłocznego uzyskania nieodpłatnej
pomocy prawnej w przypadku sytuacji kryzysowej lub zdarzenia losowego, nieodpłatna pomoc prawna jest udziela-na na
podstawie pisemnego oświadczenia, że jest ona uprawniona do jej uzyskania (jest osobą uprawnioną, o której mowa w kolumnie 1,
punktach 1-6 i 8 tabeli), a z uwagi na sytuację kryzysową lub zdarzenie losowe nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów
(dokumentów, na podstawie których wykazuje się uprawnienie do uzyskania nieodpłatnej po-mocy prawnej, o których mowa w kolumnie 2,
punktach 1-6 i 8 tabeli).

Nieodpłatna pomoc prawna dla osób, o których mowa w kolumnie 1, punkcie 8 tabeli, jest udzielana w zakresie związanym z ciążą i urodzeniem
dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych.

Oświadczenia, o których mowa w niniejszej informacji, osoba uprawniona składa udzielającemu nieodpłatnej pomocy prawnej pod rygorem
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej
treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności
karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

 

1. Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 • poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach 
  lub o spoczywających na niej obowiązkach lub
 • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 • udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym
  się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w po-stępowaniu sądowym lub
  ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

2. Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

 • podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 • z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego,
 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

 

Nieodpłatnej pomocy prawnej udziela się osobie uprawnionej osobiście, z wyłączeniem użycia środków komunikowania na odległość.

Nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana osobom uprawnionym według kolejności zgłoszeń. Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej
może ustalić inną kolejność z ważnych powodów. Kobiecie, która jest w ciąży, nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest poza kolejnością,
o której mowa powyżej.

Rejestr zmian dla: Pomoc prawna