Ostatnio dodane artykuły

Aktualności

 • Właściwość miejscowa i rzeczowa

  I Wydział Cywilny
  Przewodniczący wydziału - Anita Żuralska-Grochocka
  Kierownik sekretariatu - Weronika Trendowicz
  Pokój nr 108, telefon  56 472 61 35 wew. 35

  Właściwość miejscowa i rzeczowa
  Wydział I Cywilny rozpoznaje miedzy innymi sprawy :
  1. w postępowaniu procesowym
  • o prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu sporu nie przekracza kwoty75.000 zł (m.in. o zapłatę, o wydanie, o ustalenie istnienia stosunku prawnego lub prawa, o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności, o opróżnienie lokalu spory na tle prawa własności,)
  • o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym,
  • o naruszenie posiadania,
  2.  w postępowaniu nieprocesowym, m. in:
  • o zasiedzenie,
  • o ustanowienie drogi koniecznej,
  • o rozgraniczenie nieruchomości,
  • o przyjęcie lub odrzucenie spadku,
  • o ogłoszenie testamentu,
  • o stwierdzenie nabycia spadku,
  • o dział spadku,
  • o zniesienie współwłasności,
  • o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej,
  • o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego,
  3 w postępowaniu egzekucyjnym
  • z zakresu nadzoru nad komornikiem - m. in. rozstrzyganie skarg na czynności komornika
  • z zakresu egzekucji sądowej
  II Wydział Karny
  Przewodniczący Wydziału - Michał Lasota

  Pokój nr 7, telefon 56 472 61 27

  Kierownik sekretariatu - Agnieszka Kiszelewska

  Pokój nr 106, telefon  56 472 61 37

  Sekretariat - Pokój nr 107, telefon  56 472 61 36 wew. 36 

  Właściwość miejscowa i rzeczowa
  Wydział II Karny rozpoznaje miedzy innymi sprawy :
  • rozpoznaje sprawy o przestępstwa, w tym ścigane z oskarżenia prywatnego oraz o przestępstwa skarbowe,
  • rozpoznaje sprawy o wykroczenia oraz o wykroczenia skarbowe,
  • rozpoznaje sprawy w postępowaniu wykonawczym, w szczególności w przedmiocie: zarządzenia wykonania kary pozbawienia wolności, odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności,  droczenia wykonania kary ograniczenia wolności, rozłożenia grzywny na raty,
  • dokonuje czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym, w szczególności rozpoznaje zażalenia na postanowienia Prokuratora,
  • rozpoznaje wnioski Prokuratora o zastosowanie tymczasowego aresztowania,
  Opłaty sądowe w sprawach karnych:
  • od wniosku o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności albo kary ograniczenia wolności - 80 zł,
  • od ponownego wniosku o odroczenie ściągnięcia grzywny lub o rozłożenie grzywny na raty - 2 % od kwoty grzywny objętej wnioskiem, nie mniej jednak niż 25 zł,
  • od wniosku o zwolnienie z odbywania reszty kary ograniczenia wolności albo środka karnego - 45 zł,
  • od wniosku o warunkowe zawieszenie wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności - 45 zł,
  • od wniosku o zatarcie skazania - 45 zł,
  • od ponownej prośby o ułaskawienie - 45 zł,
  • od wniosku o wznowienie postępowania - 150 zł,
  • w przypadku wniesienia sprawy przez oskarżyciela prywatnego - 300 zł,
  • za kserokopię dokumentu z akt sprawy - 1 zł od strony,
  • za uwierzytelniony odpis dokumentu z akt sprawy - 6 zł od strony,

  III Wydział Rodzinny i Nieletnich
  Przewodnicząca Wydziału - Hanna Ewertowska

  Pokój nr 10, telefon  56 472 61 21 wew. 21

  Kierownik sekretariatu - Teresa Wysocka

  Pokój nr 109, telefon  56 472 61 34 wew. 34 

  Właściwość miejscowa i rzeczow
  W III Wydziale Rodzinnym i Nieletnich są rozpoznawane między innymi sprawy o : 
  • ustalenie ojcostwa i roszczenia z nim związane,
  • o alimenty, podwyższenie alimentów, obniżenie alimentów i uchylenie obowiązku alimentacyjnego,
  • o zaprzeczenie ojcostwa,
  • o ustanowienie rozdzielności majątkowej,
  • skargi na czynności komornika,
  • o zezwolenie na zawarcie związku małżeńskiego,
  • ustanowienie opieki nad osobą dorosłą,
  • zmianę opieki nad osoba dorosłą,
  • o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego, o ustanie obowiązku leczenia odwykowego i zmianę orzeczenia,
  • o wypłatę wynagrodzenia za pracę do rąk drugiego małżonka,
  • ustanowienie kuratora dla osoby częściowo ubezwłasnowolnionej,
  • o zmianę kuratora dla osoby częściowo ubezwłasnowolnionej,
  • o sprawy z ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego,
  • o przysposobienie,
  • zmianę wyroku rozwodowego w przedmiocie władzy rodzicielskiej,
  • ograniczenie , zawieszenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej,
  • o przywrócenie władzy rodzicielskiej,
  • ustanowienie opieki nad małoletnim,
  • o zmianę opieki nad małoletnim,
  • złożenie do depozytu sądowego,
  • o wydanie dziecka,
  • rozstrzygnięcie co do aktów stanu cywilnego,
  • zezwolenie na dokonanie czynności prawnej przekraczającej zwykły zarząd majtkiem małoletniego dziecka,
  • umieszczenie małoletniego w rodzinie zastępczej,
  • ustalenie miejsca pobytu dziecka,
  • ustalenie i zmianę kontaktów z małoletnim,zezwolenie na wydanie paszportu,
  • Sprawy nieletnich o demoralizację i czyny karalne,
  Niektóre opłaty w sprawach z zakresu prawa rodzinnego:
  • 100 zł od wniosku o zezwolenie na zawarcie związku małżeńskiego,
  •  od wniosku o zmianę wyroku rozwodowego lub o separację w części dotyczącej władzy rodzicielskiej,
  • 40 zł od wniosku o wszczęcie postępowania nieprocesowego
  • 200 zł - w sprawie o zaprzeczenie ojcostwa lub macierzyństwa, o ustanowienie rozdzielności majątkowej
  IV Wydział Ksiąg Wieczystych
  Przewodniczący  Wydziału - Magdalena Górska
  Kierownik sekretariatu - Monika Skarzyńska
  Pokój nr 5, telefon  56 472 61 25 wew. 25

  Pokój. nr 6, telefon  56 472 61 24 wew. 24  Właściwość miejscowa i rzeczowa
  IV Wydział Ksiąg Wieczystych:
  • zakłada i prowadzi księgi wieczyste, dokonuje wpisów i wykreśleń w księgach wieczystych, sporządza odpisy ksiąg wieczystych.