Ostatnio dodane artykuły

Aktualności

 • WYDZIAŁY SĄDU REJONOWEGO W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM

  I Wydział Cywilny
  Przewodniczący wydziału - Karol Bucha
  Kierownik sekretariatu - Weronika Trendowicz
  Pokój nr 108, telefon  56 472 61 35 wew. 35

  II Wydział Karny
  Przewodniczący Wydziału - Michal Lasota
  Pokój nr 7, telefon 56 472 61 27
  Kierownik sekretariatu - Agnieszka Kiszelewska 
  Pokój nr 106, telefon  56 472 61 37 wew. 37
  Sekretariat - Pokój nr 107, telefon  56 472 61 36 wew. 36

  III Wydział Rodzinny i Nieletnich
  Przewodnicząca Wydziału - Hanna Ewertowska
  Pokój nr 10, telefon  56 472 61 21 wew. 21
  Kierownik sekretariatu - Teresa Wysocka 
  Pokój nr 109, telefon  56 472 61 34 wew. 34

  IV Wydział Ksiąg Wieczystych
  Przewodniczący  Wydziału - Aleksandra Mackiewicz - Surdykowska
  Pokój. nr 5, telefon  56 472 61 26 wew. 26
  Kierownik sekretariatu - 
  Pokój nr 5, telefon  56 472 61 25 wew. 25

  Czytajwięcejo:
 • Informacja o organizacjach pozarządowych

  Organizacje pozarządowe  funkcjonujące na terenie województwa warmińsko-mazurskiego świadczące usługi dla osób i rodzin dotniętych przemocą w rodzinie (aktualizacja czerwiec 2018)  -   do pobrania...

  Punkty interwencji Kryzysowej  - do pobrania...

 • DYREKTOR SĄDU

  Dyrektor Sądu Okręgowego w Elblągu
  Beata Zamłyńska
  ul. Płk. Dąbka 21, pokój nr 810, tel. 55 629 09 02    fax: 55 643 81 22
  e-mail:dyrektor@elblag.so.gov.pl

  Dyrektor Sądu przyjmuje interesantów po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu 
  pod nr 55 629 09 02

 • Konta bankowe

  Dochody budżetowe

  (opłaty od pozwu, apelacji, zażalenia, kancelaryjne, opłaty za księgi wieczyste w tytule należy podać syg.akt np: IC 25/12 lub, nr. księgi wieczystej np.: EL1N/00001212/1)

  Narodowy Bank Polski

  Oddział Okręgowy w Olsztynie

  al. Piłsudskiego 11/17

  10-959 Olsztyn

  Mikro rachunek Sądu Rejonowego w Nowym Mieście Lubawskim

  56 1010 0055 1263 0050 5500 0000

   

  Wydatki budżetowe

  Narodowy Bank Polski

  Oddział Okręgowy w Olsztynie

  al. Piłsudskiego 11/17

  10-959 Olsztyn

  93 1010 1397 0025 6722 3000 0000

   

  Sumy na zlecenie (zaliczki na poczet kuratorów i biegłych)

  Bank Gospodarstwa Krajowego

  Oddział w Olsztynie

  ul. Pieniężnego 19

  10-003 Olsztyn

  96 1130 1189 0025 0125 2320 0001

   

  Fundusz celowy Pomoc Postpenitencjarna

  Bank Gospodarstwa krajowego

  Oddział w Olsztynie

  ul. Pieniężnego 19

  10-003 Olsztyn

  04 1130 1189 0025 0125 2320 0008

   

  Rachunki depozytowe Ministra Finansów:

  PLN   44 1130 1017 0021 1002 3390 0004

  USD   17 1130 1017 0021 1002 3390 0005

  EUR   98 1130 1017 0021 1002 3390 0002

  CHF   28 1130 1017 0021 1002 3390 0001

  GBP   71 1130 1017 0021 1002 3390 0003

 • Właściwość miejscowa i rzeczowa

  I Wydział Cywilny
  Przewodniczący wydziału - Karol Bucha
  Kierownik sekretariatu - Weronika Trendowicz
  Pokój nr 108, telefon  56 472 61 35 wew. 35

  Właściwość miejscowa i rzeczowa
  Wydział I Cywilny rozpoznaje miedzy innymi sprawy :
  1. w postępowaniu procesowym
  • o prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu sporu nie przekracza kwoty75.000 zł (m.in. o zapłatę, o wydanie, o ustalenie istnienia stosunku prawnego lub prawa, o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności, o opróżnienie lokalu spory na tle prawa własności,)
  • o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym,
  • o naruszenie posiadania,
  2.  w postępowaniu nieprocesowym, m. in:
  • o zasiedzenie,
  • o ustanowienie drogi koniecznej,
  • o rozgraniczenie nieruchomości,
  • o przyjęcie lub odrzucenie spadku,
  • o ogłoszenie testamentu,
  • o stwierdzenie nabycia spadku,
  • o dział spadku,
  • o zniesienie współwłasności,
  • o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej,
  • o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego,
  3 w postępowaniu egzekucyjnym
  • z zakresu nadzoru nad komornikiem - m. in. rozstrzyganie skarg na czynności komornika
  • z zakresu egzekucji sądowej
  II Wydział Karny
  Przewodniczący Wydziału - Michał Lasota
  Pokój nr 7, telefon 56 472 61 27
  Kierownik sekretariatu - Agnieszka Kiszelewska
  Pokój nr 106, telefon  56 472 61 37
  Sekretariat - Pokój nr 107, telefon  56 472 61 36 wew. 36 
  Właściwość miejscowa i rzeczowa
  Wydział II Karny rozpoznaje miedzy innymi sprawy :
  • rozpoznaje sprawy o przestępstwa, w tym ścigane z oskarżenia prywatnego oraz o przestępstwa skarbowe,
  • rozpoznaje sprawy o wykroczenia oraz o wykroczenia skarbowe,
  • rozpoznaje sprawy w postępowaniu wykonawczym, w szczególności w przedmiocie: zarządzenia wykonania kary pozbawienia wolności, odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności,  droczenia wykonania kary ograniczenia wolności, rozłożenia grzywny na raty,
  • dokonuje czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym, w szczególności rozpoznaje zażalenia na postanowienia Prokuratora,
  • rozpoznaje wnioski Prokuratora o zastosowanie tymczasowego aresztowania,
  Opłaty sądowe w sprawach karnych:
  • od wniosku o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności albo kary ograniczenia wolności - 80 zł,
  • od ponownego wniosku o odroczenie ściągnięcia grzywny lub o rozłożenie grzywny na raty - 2 % od kwoty grzywny objętej wnioskiem, nie mniej jednak niż 25 zł,
  • od wniosku o zwolnienie z odbywania reszty kary ograniczenia wolności albo środka karnego - 45 zł,
  • od wniosku o warunkowe zawieszenie wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności - 45 zł,
  • od wniosku o zatarcie skazania - 45 zł,
  • od ponownej prośby o ułaskawienie - 45 zł,
  • od wniosku o wznowienie postępowania - 150 zł,
  • w przypadku wniesienia sprawy przez oskarżyciela prywatnego - 300 zł,
  • za kserokopię dokumentu z akt sprawy - 1 zł od strony,
  • za uwierzytelniony odpis dokumentu z akt sprawy - 6 zł od strony,

  III Wydział Rodzinny i Nieletnich
  Przewodnicząca Wydziału - Hanna Ewertowska
  Pokój nr 10, telefon  56 472 61 21 wew. 21
  Kierownik sekretariatu - Teresa Wysocka
  Pokój nr 109, telefon  56 472 61 34 wew. 34 
  Właściwość miejscowa i rzeczow
  W III Wydziale Rodzinnym i Nieletnich są rozpoznawane między innymi sprawy o : 
  • ustalenie ojcostwa i roszczenia z nim związane,
  • o alimenty, podwyższenie alimentów, obniżenie alimentów i uchylenie obowiązku alimentacyjnego,
  • o zaprzeczenie ojcostwa,
  • o ustanowienie rozdzielności majątkowej,
  • skargi na czynności komornika,
  • o zezwolenie na zawarcie związku małżeńskiego,
  • ustanowienie opieki nad osobą dorosłą,
  • zmianę opieki nad osoba dorosłą,
  • o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego, o ustanie obowiązku leczenia odwykowego i zmianę orzeczenia,
  • o wypłatę wynagrodzenia za pracę do rąk drugiego małżonka,
  • ustanowienie kuratora dla osoby częściowo ubezwłasnowolnionej,
  • o zmianę kuratora dla osoby częściowo ubezwłasnowolnionej,
  • o sprawy z ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego,
  • o przysposobienie,
  • zmianę wyroku rozwodowego w przedmiocie władzy rodzicielskiej,
  • ograniczenie , zawieszenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej,
  • o przywrócenie władzy rodzicielskiej,
  • ustanowienie opieki nad małoletnim,
  • o zmianę opieki nad małoletnim,
  • złożenie do depozytu sądowego,
  • o wydanie dziecka,
  • rozstrzygnięcie co do aktów stanu cywilnego,
  • zezwolenie na dokonanie czynności prawnej przekraczającej zwykły zarząd majtkiem małoletniego dziecka,
  • umieszczenie małoletniego w rodzinie zastępczej,
  • ustalenie miejsca pobytu dziecka,
  • ustalenie i zmianę kontaktów z małoletnim,zezwolenie na wydanie paszportu,
  • Sprawy nieletnich o demoralizację i czyny karalne,
  Niektóre opłaty w sprawach z zakresu prawa rodzinnego:
  • 100 zł od wniosku o zezwolenie na zawarcie związku małżeńskiego,
  •  od wniosku o zmianę wyroku rozwodowego lub o separację w części dotyczącej władzy rodzicielskiej,
  • 40 zł od wniosku o wszczęcie postępowania nieprocesowego
  • 200 zł - w sprawie o zaprzeczenie ojcostwa lub macierzyństwa, o ustanowienie rozdzielności majątkowej
  IV Wydział Ksiąg Wieczystych
  Przewodniczący  Wydziału - Jarosław Ręczkowski
  Pokój. nr 5, telefon  56 472 61 26 wew. 26
  Kierownik sekretariatu -
  Pokój nr 5, telefon  56 472 61 25 wew. 25

  Właściwość miejscowa i rzeczowa
  IV Wydział Ksiąg Wieczystych:
  • zakłada i prowadzi księgi wieczyste, dokonuje wpisów i wykreśleń w księgach wieczystych, sporządza odpisy ksiąg wieczystych.