Ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko referendarza sądowego

         

                PREZES                                                                                                                            Nowe Miasto Lubawskie, 13 marca 2018 r.
       SĄDU REJONOWEGO
    W NOWYM MIEŚCIE LUB.
         ul. Grunwaldzka 28
           056 4726127
         Fax 056 4726140

                                                      A.1101.16.2018

 

Z A R Z Ą D Z E N I E

Prezesa Sądu Rejonowego w Nowym Mieście Lubawskim

Nr 5/2018 z dnia 13 marca 2018 roku

w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko referendarza sądowego

w Sądzie Rejonowym w Nowym Mieście Lubawskim

 

 1. na podstawie art. 149a § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 23 ze zm.) ogłaszam konkurs na 1 wolne stanowisko referendarza sądowego w Sądzie Rejonowym w Nowym Mieście Lubawskim;
 2. ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik do Zarządzenia;
 3. ogłoszenie o konkursie podlega wywieszeniu na tablicy informacyjnej Sądu Rejonowego w Nowym Mieście Lubawski, przesłaniu do Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Mieście Lubawskim celem wywieszenia na tablicy informacyjnej i podania do powszechnej wiadomości także w inny sposób oraz umieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Sądu;
 4. zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  

   /ML

 Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Nowym Mieście Lubawskim Nr 5/2018 z dnia 13 marca 2018 roku do pobrania ...

 

 

                  PREZES                                                                                                                                  Nowe Miasto Lubawskie, 13 marca 2018 r.
       SĄDU REJONOWEGO
    W NOWYM MIEŚCIE LUB.
         ul. Grunwaldzka 28
           056 4726127
         Fax 056 4726140

 

                                          A.1101.16.2018

  

 

O G Ł O S Z E N I E   O   K O N K U R S I E 

N A   W O L N E   S T A N O W I S K O    

R E F E R E N D A R Z A   S Ą D O W E G O

 

 1. zgodnie z Zarządzeniem Nr 5/18 z dnia 13 marca 2018 r. Prezes Sądu Rejonowego w Nowym Mieście Lubawskim ogłasza konkurs na 1 wolne stanowisko referendarza sądowego w Sądzie Rejonowym w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Grunwaldzka 28, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie;
 2. konkurs zostanie przeprowadzony w dniu 23 kwietnia 2018 r. w Sądzie Rejonowym w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Grunwaldzka 28, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie;
 3. konkurs jest przeprowadzany w formie pisemnej, zgodnie z § 7 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2012 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko referendarza sądowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 331 ze zm.);
 4. zgodnie z art. 149 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 23 ze zm.), na stanowisko referendarza sądowego może być mianowany ten, kto:

 

 • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych    i obywatelskich,
 • jest nieskazitelnego charakteru,
 • ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra prawa lub zagraniczne uznane w Polsce,
 • ukończył 24 lata,
 • zdał egzamin referendarski, sędziowski, prokuratorski, notarialny, adwokacki lub radcowski lub ukończył aplikację sędziowską albo aplikację prokuratorską;

 

 1. zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2012 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko referendarza sądowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 331 ze zm.), do zgłoszenia kandydat dołącza:

 

 • wniosek o zatrudnienie na stanowisku referendarza sądowego,
 • życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej,
 • oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu sędziowskiego, prokuratorskiego, notarialnego, adwokackiego, radcowskiego lub referendarskiego albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia aplikacji ogólnej,
 • 3 aktualne fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;

 

 1. zgodnie z § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2012 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko referendarza sądowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 331 ze zm.), do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia;
 2. kandydat składa wymagane dokumenty, opatrzone oznaczeniem konkursu (A.1101.16.2018), do dnia 03 kwietnia 2018 r. bezpośrednio w siedzibie Sądu (Samodzielna Sekcja Administracyjna, pokój nr 2) albo przesyła je, opatrzone oznaczeniem konkursu (A.1101.16.2018), za pośrednictwem operatora świadczącego usługi pocztowe (Samodzielna Sekcja Administracyjna, Sąd Rejonowy w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Grunwaldzka 28, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie), w przypadku przesyłania dokumentów za pośrednictwem operatora świadczącego usługi pocztowe za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego;
 3. po sprawdzeniu, czy zgłoszenia spełniają wymogi formalne określone w § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2012 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko referendarza sądowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 331 ze zm.) oraz czy kandydaci odpowiadają wymaganiom określonym w art. 149 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 23 ze zm.), prezes sądu ustala listę kandydatów dopuszczonych do konkursu i umieszcza ją w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie sądu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia konkursu.

 

 Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko Referendarza Sądowego  do pobrania ... 

Rejestr zmian dla: Ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko referendarza sądowego

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Nowym Mieście Lubawskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-03-21
Publikacja w dniu:
2018-03-21
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Nowym Mieście Lubawskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-03-21
Publikacja w dniu:
2018-03-21
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Nowym Mieście Lubawskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-03-21
Publikacja w dniu:
2018-03-21
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Nowym Mieście Lubawskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-03-21
Publikacja w dniu:
2018-03-21
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Nowym Mieście Lubawskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-03-21
Publikacja w dniu:
2018-03-21
Opis zmiany:
b/d