Ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko asystenta sędziego

              PREZES                                                                                                                         Nowe Miasto Lubawskie, 06 marca 2018 r.
      SĄDU REJONOWEGO
  W NOWYM MIEŚCIE LUB.
        ul. Grunwaldzka 28
             056 4726127
          Fax 056 4726140

                                                 A.021.7.2018

 

Z A R Z Ą D Z E N I E

Prezesa Sądu Rejonowego w Nowym Mieście Lubawskim

Nr 4/2018 z dnia 6 marca 2018 roku

w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko asystenta sędziego

w Sądzie Rejonowym w Nowym Mieście Lubawskim

 

 1. na podstawie art. 155 § 2a i art. 155a § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 23 ze zm.) ogłaszam konkurs na 1 wolne stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Nowym Mieście Lubawskim;
 2. ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik do Zarządzenia;
 3. ogłoszenie o konkursie podlega wywieszeniu na tablicy informacyjnej Sądu Rejonowego w Nowym Mieście Lubawski, przesłaniu do Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Mieście Lubawskim celem wywieszenia na tablicy informacyjnej i podania do powszechnej wiadomości także w inny sposób, umieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Sądu i przesłaniu Dziekanom Wydziałów Prawa     i Administracji UWM w Olsztynie, UMK w Toruniu i UG w Gdańsku;
 4. zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

    

/ML

Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Nowym Mieście Lubawskim  Nr 4/2018 z dnia 6 marca 2018 roku    do pobrania ...

 

 

 

                 PREZES                                                                                                                         Nowe Miasto Lubawskie, 06 marca 2018 r.
      SĄDU REJONOWEGO
  W NOWYM MIEŚCIE LUB.
        ul. Grunwaldzka 28
             056 4726127
          Fax 056 4726140

                                              A.021.7.2018

 

 

O G Ł O S Z E N I E   O   K O N K U R S I E

N A   W O L N E   S T A N O W I S K O   

A S Y S T E N T A   S Ę D Z I E G O

 

 

 1. zgodnie z Zarządzeniem Nr 4/18 z dnia 06 marca 2018 r. Prezes Sądu Rejonowego w Nowym Mieście Lubawskim ogłasza konkurs na 1 wolne stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Grunwaldzka 28, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie;
 2. zgodnie z art. 155 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 23 ze zm.), na stanowisku asystenta sędziego może być zatrudniony ten, kto:
 • jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 • jest nieskazitelnego charakteru,
 • ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce,
 • ukończył 24 lata;
 1. konkurs składa się z trzech etapów:
 • etapu pierwszego, wstępnej weryfikacji zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu,
 • etapu drugiego, testu obejmującego 36 pytań z zakresu prawa cywilnego           i karnego oraz postępowania cywilnego i karnego oraz z pracy pisemnej na jeden z dwóch tematów z zakresu prawa cywilnego i prawa karnego, wybrany przez kandydata,
 • etapu trzeciego, rozmowy kwalifikacyjnej;
 1. pierwszy etap konkursu odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2018 r. w Sądzie Rejonowym w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Grunwaldzka 28, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie;
 2. komisja konkursowa ustala listę kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu i umieszcza ją w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Sądu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia drugiego etapu konkursu;
 3. drugi i trzeci etap konkursu odbędą się w dniu 07 maja 2018 r. w Sądzie Rejonowym w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Grunwaldzka 28, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie;
 4. zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko asystenta sędziego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1228), do zgłoszenia kandydat dołącza:
 • wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego;
 • własnoręcznie sporządzony życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej,
 • oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych na kierunku prawo w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów wyższych na kierunku prawo uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów,
 • oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie, że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 • aktualną fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
 1. zgodnie z § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko asystenta sędziego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1228), do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia;
 2. kandydat składa wymagane dokumenty opatrzone oznaczeniem konkursu (A.021.7.2018) do dnia 16 kwietnia 2018 r. bezpośrednio w siedzibie Sądu (Samodzielna Sekcja Administracyjna, pokój nr 2) albo przesyła je za pośrednictwem operatora pocztowego (Samodzielna Sekcja Administracyjna, Sąd Rejonowy w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Grunwaldzka 28, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie), w przypadku przesyłania dokumentów za pośrednictwem operatora pocztowego za datę ich złożenia uważa się datę nadania przesyłki w placówce pocztowej operatora.

 

Ogłosenie o konkursie na wolne stanowisko Asystęta Sędziego    do pobrania...

Rejestr zmian dla: Ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko asystenta sędziego

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Nowym Mieście Lubawskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-03-21
Publikacja w dniu:
2018-03-21
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Nowym Mieście Lubawskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-03-21
Publikacja w dniu:
2018-03-21
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Nowym Mieście Lubawskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-03-21
Publikacja w dniu:
2018-03-21
Opis zmiany:
b/d