Ochrona Danych Osobowych

Inspektora Ochrony Danych
Sądu Rejonowego w Nowym Mieście Lubawskim
tel. 55 611 24 64   e-mail: andrzej.sobczynski@elblag.so.gov.pl
 Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 
  KLAUZULA INFORMACYJNA 
  SĄDU REJONOWEGO W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM
 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) – dalej RODO, informujemy, co następuje:
 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest  Sąd Rejonowy w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Grunwaldzka 28 13-300 Nowe Miasto Lubawskie  reprezentowany przez Prezesa Sądu w Nowym Mieście Lubawskim
2. Dane kontaktowe administratora danych: telefon: 56 472 61 27, adres e-mail: sad.rejonowy@nowemiastolubawskie.sr.gov.pl
3. Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się w zależności od procesu przetwarzania na podstawie art. 6 a,b,c lub e RODO.
4. Przetwarzanie danych osobowych w Sądzie Rejonowym w Nowym Mieście Lubawskim odbywa się w celu:
 • sprawowania wymiaru sprawiedliwości,
 • zatrudnienia w sądzie,
 • świadczenia usług na podstawie umów cywilnoprawnych,
 • prowadzenia ewidencji i archiwizacji dokumentów,
 • udostępniania informacji publicznej,
 • udzielania informacji uprawnionym osobom,
 • zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia,
5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okresy wynikające z przepisów prawa oraz zgodnie z regulacjami obowiązującymi w Sądzie Rejonowym w Nowym Mieście Lubawskim.
6. W zakresie i granicach określonych w RODO w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych posiadają Państwo następujące prawa:
 • prawo dostępu do treści swoich danych – korzystając z tego prawa mają Państwo możliwość pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu są przetwarzane,
 • prawo ich sprostowania – korzystając z tego prawa mogą Państwo zgłosić do nas konieczność poprawienia niepoprawnych danych lub uzupełnienia danych wynikającą z błędu przy zbieraniu, czy przetwarzaniu danych,
 • prawo do ich usunięcia - korzystając z tego prawa mogą Państwo złożyć wniosek o usunięcie danych. W przypadku zasadności wniosku dokonamy niezwłocznego usunięcia danych. Prawo to nie dotyczy jednak sytuacji gdy dane osobowe przetwarzane są do celów związanych z wywiązywaniem się z prawnych obowiązków administratora lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach władzy publicznej powierzonej administratorowi,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania - korzystając z tego prawa mogą Państwo złożyć wniosek o jego ograniczenie, w razie kwestionowania prawidłowości przetwarzanych danych. W przypadku zasadności wniosku możemy dane jedynie przechowywać, zaś dalsze przetwarzanie może odbyć się po ustaniu przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych – ma zastosowanie jedynie w przypadkach przetwarzania danych na podstawie zgody lub na podstawie umowy i w sposób zautomatyzowany; nie dotyczy przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu – korzystając z tego prawa mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeżeli są one przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit e (interes publiczny). Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, iż istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie (w przypadku przetwarzania na podstawie zgody) – wycofanie zgody przysługuje Państwu w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania, tj. dokonanego przed cofnięciem zgody.
7. Mają Państwo ponadto prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Sąd Rejonowy w Nowym Mieście Lubawskim  danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy prawa.
8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów przetwarzania, za wyjątkiem celów wynikających z przepisów prawa, dla których podanie danych jest obowiązkowe.
9. Decyzje w Państwa sprawach nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie stosowane profilowanie.
10. Państwa dane nie będą przekazywane odbiorcom danych ani nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej z wyłączeniem sytuacji wynikających z przepisów prawa lub udzielonej przez Państwa zgody

MONITORING
 1. Administratorem danych osobowych zebranych w procesie monitoringu dalej: danych jest Sąd Rejonowy w Nowym Mieście Lubawski reprezentowany przez Prezesa     
     Sąd Rejonowy w Nowym Mieście Lubawski.
Dane kontaktowe administratora danych:   telefon:  56 472 26 27, adres e-mail: sad.rejonowy@nowemiastolubawskie.sr.gov.pl
Inspektorem ochrony danych w Sądzie Okręgowym jest: Andrzej Sobczyński  telefon: 55 611 24 64, adres e-mail: andrzej.sobczynski@elblag.so.gov.pl
Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z konieczności zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia przebywających w budynkach sądu oraz na terenie do niego bezpośrednio przyległym (chodniki i parkingi dookoła budynków) a także wyeliminowania niepożądanych sytuacji (przeciwdziałanie terroryzmowi). Zapis obrazu z monitoringu może służyć jako źródło materiału dowodowego wobec osób, które dopuściły się czynności niedozwolonych.
Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L.  z 2016 r. Nr 119, str. 1)- dalej RODO oraz przepisy:
-     art. 5a ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym  (Dz. U. 2016r., poz.2259 ze zm.),
-        art. 54 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (j.t. Dz.U. z 2018. poz.23 ze zm.).
Nagrania systemu monitoringu są przechowywane przez okres 15 dni lub przez okres potrzebny do zakończenia postępowań, w którym będą stanowiły dowody.
-    Zarejestrowane dane mogą zostać udostępnione na żądanie uprawnionych instytucji w zakresie prowadzonych przez nie czynności prawnych, np. policji, sądów, prokuratur.
-   Na zasadach i w zakresie określonym w RODO osobom objętym nagraniem monitoringu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do sprostowania, usunięcia  lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza ww. przepisy.

 

Rejestr zmian dla: Ochrona Danych Osobowych

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Nowym Mieście Lubawskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-06-20
Publikacja w dniu:
2018-06-20
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Nowym Mieście Lubawskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-06-20
Publikacja w dniu:
2018-06-20
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Nowym Mieście Lubawskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-06-20
Publikacja w dniu:
2018-06-20
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Nowym Mieście Lubawskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-06-20
Publikacja w dniu:
2018-06-20
Opis zmiany:
b/d