Kontrola zarządcza 2018

Sprawozdanie z wykonania planu działalności

Prezesa Sądu Rejonowego w Nowym Mieście Lubawskim

i Dyrektora i Dyrektora Sądu Okręgowego w Elblągu wykonującego zadania Sądu Rejonowego

w Nowym Mieście Lubawskim

 

za rok 2018

dla działu/działów administracji rządowej: sądownictwo powszechne2)

CZĘŚĆ A: Realizacja najważniejszych celów w roku 2018

(w tej części sprawozdania należy wymienić cele wskazane w części A planu na rok, którego dotyczy sprawozdanie)

Lp.

Cel

Mierniki określające stopień realizacji celui)

Najważniejsze planowane zadania służące realizacji celuii)

 

Najważniejsze podjęte zadania służące realizacji celu 5)

Nazwa

Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie

Osiągnięta wartość na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poprawa sprawności działania

systemu wymiaru sprawiedliwości.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odsetek spraw skierowanych do mediacji w stosunku do wszystkich spraw wpływających do sądu, w których mediacja może być zastosowana

 

 

 

 

0,3

 

 

 

 

 

 

 

0,3

 

 

 

 

 

Propagowanie instytucji mediacji wśród obywateli, zachęcanie obywateli do skorzystania z alternatywnego rozwiązywania sporów jakim jest mediacja.

 

Nadzór nad działalnością Sądu.

 

Prowadzenie bieżącej analizy wyników pracy sędziów oraz podejmowanie czynności nadzorczych w celu zapewnienia prawidłowego toku urzędowania Sądu.

 

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych sędziów, referendarza, asystentów sędziego oraz urzędników sądowych.

 

Realizacja projektów informatycznych służących poprawie sprawności funkcjonowania systemów.

 

 

 

1. Zachęcano obywateli do skorzystania z alternatywnego rozwiązywania sporów jakim jest mediacja.

 

2.Wspierano wydziały sądu etatami urzędniczymi z innych wydziałów.

 

3. Organizowano systemy zastępstw – występowano do kierownictwa jednostki z wnioskiem o zatrudnianie osób w ramach umowy na zastępstwo.

 

4. Wspierano kadrę orzeczniczą, sędziami z innych wydziałów orzeczniczych.

 

5. Informatyk dołożył wszelkich starań ,aby poprawić jakość systemu nagrywającego (e-protokół), aktualizował informacje umieszczone na stronie internetowej.

 

6. Wymieniano doświadczenia z pracownikami z innych sadów – samokształcenie kadry orzeczniczej i urzędniczej.

 

7. Nadzorowano efektywność pracy w wydziałach.

 

Średni czas trwania (dotychczas sprawność) postępowań sądowych według głównych kategorii spraw w I instancji (w miesiącach)

 

 

 

 

4,5

 

 

 

 

 

 

 

3,7

 

 

 

 

 

Wskaźnik opanowania wpływu głównych kategorii spraw rozpatrywanych przez sądy I instancji

 

 

 

 

96,8

 

 

 

85,9

 

Liczba etatów asystenckich przypadających na jeden etat sędziego

 

 

 

 

 

 

 

0,3

 

 

0,3

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zagwarantowanie obywatelom konstytucyjnego prawa do sądu.

 

 

 

 

 

 

Wskaźnik opanowania wpływu (ogółem)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88,4

 

 

 

 

 

 

 

 

95,1

 

 

Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądy powszechne.

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Równomiernie obciążano pracą urzędników w wydziałach.

 

2. Równomiernie obciążano pracą

orzeczniczą sędziów orzekających w I Wydziale Cywilnym i III Wydziale Rodzinnym i Nieletnich (zmiana zakresu czynności).

 

 

 

CZĘŚĆ D: Informacja dotycząca realizacji celów objętych planem działalności na rok 2018

(należy krótko opisać najważniejsze przyczyny, które wpłynęły na niezrealizowanie celów, wystąpienie istotnych różnic w planowanych i osiągniętych
wartościach mierników lub podjęcie innych niż planowane zadań służących realizacji celów)1. Planowany na 2018 r. odsetek spraw skierowanych do mediacji w stosunku do wszystkich spraw

wpływających do sądu, w których mediacja może być zastosowana - planowana wartość do osiągnięcia 0,3

- ukształtowała się na jednostajnym poziomie – wyniosła 0,3

2. Planowana na 2018 r. wartość do osiągnięcia 4,5 sprawności postępowań sądowych według głównych

kategorii spraw w I instancji (tj. średni czas trwania postępowania od dnia pierwszej rejestracji do dnia

uprawomocnienia się sprawy w I instancji – wskaźnik obliczamy dla spraw z wybranych repertoriów I instancji

(Sądy Rejonowe: C, CG-G, Ns, Nc, K, Kp, W, U, P, Np., RC, RNs, Nsm, GC, GNs, GNc, GU, GUp, GN,

GZd.U) został osiągnięty – wskaźnik ten za 2018 r. osiągnięto w wysokości 3,73.Wskaźnik opanowania wpływu głównych kategorii spraw rozpatrywanych przez sądy I instancji – planowana

wartość do osiągnięcia – 96,8 – wskaźnik ten za 2018 r. osiągnięto w wysokości – 85,9

4. Liczba etatów asystenckich przypadających na jeden etat sędziego – planowana wartość 0,3

-ukształtowała się na jednostajnym poziomie – wyniosła 0,3

 

5. Został osiągnięty wskaźnik opanowania wpływu (ogółem) – plan 88,4, osiągnięta wartość to 95,1

 

Powodem nie osiągnięcia planowanych wskaźników w 2018 r. było nie opanowanie wpływu w I Wydziale Cywilnym (wpłynęło 2.995 spraw, rozstrzygnięto 2.732 spraw) i w II Wydziale Karnym (wpłynęło 2.318 spraw, rozstrzygnięto 1.763 spraw).

Niewątpliwie powodem nieopanowania wpływu w I Wydziale Cywilnym było zwiększenie wpływu spraw w 2018 r. – 2.995 w stosunku do odpowiedniego okresu roku ubiegłego - 2.663. Wzrost wpływu spraw wymagał wzmożonej obsługi administracyjno – biurowej. Pomimo wsparcia II Wydziału Karnego w zakresie obsługi urzędniczej i uruchomieniu systemu pracy w ramach nadgodzin, nie było możliwe załatwienia spraw w wystarczającym stopniu, aby osiągnąć w całości pokrycie wpływu. Niewątpliwie powodem nieopanowania wpływu było również dodatkowe orzekanie sędziów cywilistów w II Wydziale Karnym oraz długotrwałe absencje w grupie urzędniczej wynikające z uprawnień rodzicielskich

Jednym z głównych problemów nie opanowania wpływu w II Wydziale Karnym są trudności kadrowe w pionie orzeczniczym, na które składają się długotrwałe absencje spowodowane zwolnieniami lekarskimi sędziów orzekających w tymże wydziale, częste zmiany podziału obowiązków oraz długotrwałe absencje w grupie urzędniczej.

 

08.03.2018 r.

 

..........................................................

(data)

 

(podpis ministra/kierownika jednostki)

 

i) Należy podać co najmniej jeden miernik. W przypadku gdy cel jest ujęty w budżecie zadaniowym na rok, którego dotyczy sprawozdanie, należy podać przypisane celowi mierniki wskazane w tym dokumencie.

ii) Należy wpisać zadania służące realizacji celu wymienione w kolumnie 5 w poszczególnych częściach planu na rok, którego dotyczy sprawozdanie.

5) W przypadku gdy wskazany cel był ujęty w budżecie państwa w układzie zadaniowym na rok, którego dotyczy sprawozdanie, należy podać wszystkie podjęte podzadania budżetowe służące realizacji tego celu.

Kontrola zarządcza 2018

Rejestr zmian dla: Kontrola zarządcza 2018

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Nowym Mieście Lubawskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-03-22
Publikacja w dniu:
2019-03-22
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Nowym Mieście Lubawskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-03-22
Publikacja w dniu:
2019-03-22
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Nowym Mieście Lubawskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-03-22
Publikacja w dniu:
2019-03-22
Opis zmiany:
b/d