KONKURS NA APLIKACJĘ KURATORSKĄ W SĄDZIE REJONOWYM W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM

SĄD OKRĘGOWY

 W ELBLĄGU

82-300 Elbląg, ul. Pl. Konstytucji 1

 

Nr K.1104.1.2018

 

 

KONKURS NA APLIKACJĘ KURATORSKĄ

W SĄDZIE REJONOWYM W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM

 

Prezes Sądu Okręgowego w Elblągu ogłasza nabór - 1 etat - na aplikację kuratorską w Sądzie Rejonowym w Nowym Mieście Lubawskim.

 

Zgodnie z art. 72 w zw. z art. 5 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. o kuratorach sądowych (Dz.U. 2018, poz. 1014 j.t. z późn. zm.) aplikantem kuratorskim może zostać ten, kto:

 • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 • jest nieskazitelnego charakteru,
 • jest zdolny ze względu na stan zdrowia do pełnienia obowiązków kuratora zawodowego, ukończył wyższe studia magisterskie z zakresu nauk pedagogiczno-psychologicznych, socjologicznych lub prawnych albo inne wyższe studia magisterskie i studia podyplomowe z zakresu nauk pedagogiczno-psychologicznych, socjologicznych lub prawnych,
 • przedłoży informację z Krajowego Rejestru Karnego, która jego dotyczy.

                         

Wykaz wymaganych dokumentów: 

 • podanie adresowane do Prezesa Sądu Okręgowego w Elblągu o przyjęcie na aplikację kuratorską w Sądzie Rejonowym w Nowym Mieście Lubawskim,
 • CV,
 • kserokopie dyplomu/dyplomów potwierdzających wymagane wykształcenie,
 • kserokopie zaświadczeń, certyfikatów potwierdzających ukończenie kursów, szkoleń, warsztatów z zakresu resocjalizacji, psychologii, pedagogiki i prawa,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 • oświadczenie o niekaralności oraz oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia  publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji (bieżącej i ewentualnie przyszłej) oraz oświadczenie kandydata o zapoznaniu się z informacją dot. przetwarzania danych osobowych

 

Termin ważności i sposób złożenia oferty:

Osoby zainteresowane winny kierować oferty - komplet wymaganych dokumentów - w terminie do dnia 25 września 2018r. na adres: Prezes Sądu Okręgowego w Elblągu, Plac Konstytucji 1, 82-300 Elbląg lub osobiście składać w Samodzielnej Sekcji Kadr Sądu Okręgowego w Elblągu, przy Pl. Konstytucji 1, p. 110 w godz. 7.15 - 15.15.

W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

W sprawie naboru na aplikację można kontaktować się pod nr tel. 55 611 24 63 (Kurator Okręgowy Sądu Okręgowego w Elblągu) lub 55 611 24 12 (Samodzielna Sekcja Kadr Sądu Okręgowego w Elblągu).

 

 

 

TRYB PRZEPROWADZANIA KONKURSU NA APLIKACJĘ KURATORSKĄ

            W celu wyłonienia kandydata na aplikanta kuratorskiego przeprowadza się trzyetapowy egzamin konkursowy, polegający na: wstępnej kwalifikacji ofert, części pisemnej oraz części ustnej.

 

I Etap

Komisja Konkursowa dokona wstępnej kwalifikacji złożonych do dnia 25 września br. ofert, pod kątem spełnienia wymogów formalnych przez kandydatów.

 

II Etap

Pisemny egzamin konkursowy odbędzie się w dniu 10 października 2018r. i będzie składał się
z testu. Do części ustnej egzaminu konkursowego dopuszczonych zostanie 5 kandydatów, którzy uzyskają największą ilość punktów, nie mniejszą jednak niż 20 punktów.

 

III Etap

Część ustna konkursu, odbędzie się w dniu 10 października 2018r. w formie rozmowy kwalifikacyjnej, podczas której kandydaci będą odpowiadali na pytania zadawane przez członków Komisji powołanej przez Prezesa Sądu Okręgowego w Elblągu.

            Przystępując do egzaminu konkursowego należy posiadać dowód osobisty. Część pisemna, trwająca 45 minut, polegała będzie na prawidłowym opracowaniu testu składającego się z 30 pytań z zakresu wiedzy ogólnej, resocjalizacji i funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, w tym kurateli  sądowej. Za każdą prawidłową odpowiedź kandydat otrzyma 1 punkt, za błędną, niepełną lub brak odpowiedzi 0 punktów. Łącznie kandydat będzie mógł uzyskać 30 punktów.

            Do części ustnej egzaminu dopuszczonych zostanie 5 kandydatów, którzy uzyskają największą ilość punktów, nie mniejszą jednak niż 20 punktów. W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów przez kilku kandydatów wszyscy oni zostaną dopuszczeni do III etapu egzaminu konkursowego.

            III etap egzaminu konkursowego obejmie w szczególności sprawdzian z wiedzy ogólnej, a także wiedzy z zakresu resocjalizacji, funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, w tym kurateli sądowej. Kandydat na aplikanta przedstawi również motywację pracy na stanowisku zawodowego kuratora sądowego. Rozmowa kwalifikacyjna oceniana będzie w formie punktów. Każdy
z członków Komisji oceni odpowiedź kandydata w skali od 0 do 5 punktów, biorąc pod uwagę
w szczególności następujące kryteria: treść merytoryczną, umiejętność zaprezentowania się, sposób formułowania wypowiedzi. Punkty uzyskane od wszystkich członków Komisji sumuje się. Propozycję zatrudnienia otrzyma osoba, która uzyska łącznie, z obu części egzaminu, największą liczbę punktów.

Prezes Sądu Okręgowego na wniosek Kuratora Okręgowego podejmie decyzję w przedmiocie zatrudnienia kandydata na aplikanta kuratorskiego, której podstawą będą wyniki konkursu, uwidocznione w protokole sporządzonym i podpisanym przez członków Komisji.

            W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów przez kilku kandydatów, kryterium pomocnicze będą stanowiły dodatkowe kwalifikacje kandydata - ukończone studia podyplomowe, kursy zawodowe, szkolenia, warsztaty.

 

Informacja o godz. i salach, gdzie odbędą się poszczególne etapy konkursu oraz lista osób dopuszczonych do w/w etapów zostanie umieszczona na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Elblągu (www.elblag.so.gov.pl) i Sądu Rejonowego w Nowym Mieście Lubawskim (www.nowemiastolubawskie.sr.gov.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Sądu Okręgowego
w Elblągu, przy Pl. Konstytucji 1 i budynku Sądu Rejonowego w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Grunwaldzka 28.

 

 

Prezes Sądu Okręgowego

w Elblągu         

 

/-/ mgr Piotr Żywicki  

 

 

Rejestr zmian dla: KONKURS NA APLIKACJĘ KURATORSKĄ W SĄDZIE REJONOWYM W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Nowym Mieście Lubawskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-08-22
Publikacja w dniu:
2018-08-22
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Nowym Mieście Lubawskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-08-22
Publikacja w dniu:
2018-08-22
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Nowym Mieście Lubawskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-08-22
Publikacja w dniu:
2018-08-22
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Nowym Mieście Lubawskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-08-22
Publikacja w dniu:
2018-08-22
Opis zmiany:
b/d