Sprawozdanie z wykonania planu działalności za rok 2017

Sprawozdanie z wykonania planu działalności

Prezesa Sądu Rejonowego w Nowym Mieście Lubawskim

i Dyrektora i Dyrektora Sądu Okręgowego w Elblągu wykonującego zadania Sądu Rejonowego w Nowym Mieście Lubawskim

 

                                                                           za rok 2017

dla działu/działów administracji rządowej: sądownictwo powszechne2)

CZĘŚĆ A: Realizacja najważniejszych celów w roku 2017

(w tej części sprawozdania należy wymienić cele wskazane w części A planu na rok, którego dotyczy sprawozdanie)

Lp.

Cel

Mierniki określające stopień realizacji celu[i])

Najważniejsze planowane zadania służące realizacji celu[ii])

 

Najważniejsze podjęte zadania służące realizacji celu 5)

Nazwa

Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie

Osiągnięta wartość na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zwiększenie stopnia realizacji praw obywatelskich przez system wymiaru sprawiedliwości

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odsetek spraw skierowanych do mediacji w stosunku do wszystkich spraw wpływających do sądu, w których mediacja może być zastosowana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ułatwianie dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej.

 

Propagowanie instytucji mediacji wśród obywateli, zachęcanie obywateli do skorzystania z alternatywnego rozwiązywania sporów jakim jest mediacja.

 

Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania portalu orzeczniczego i informacyjnego, bieżąca aktualizacja informacji umieszczonych na stronach internetowych.

 

 

 

 

1. Przekazywano petentom informacje o podmiotach świadczących nieodpłatną pomoc prawną.

 

2. Zachęcano obywateli do skorzystania z alternatywnego rozwiązywania sporów jakim jest mediacja.

 

3. Informatycy dołożyli wszelkich możliwych starań, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie protokołu orzeczniczego i informacyjnego. Aktualizowano informacje umieszczone na stronach internetowych.

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poprawa sprawności działania

 

Średni czas trwania (dotychczas sprawność) postępowań sadowych

 

 

 

      3,7

 

 

 

    4,24

 

Uruchomienie i stabilizacja systemu informatycznego do obsługi e-płatności

 

1. Mobilizowano pracowników sądu do wdrażania sprzedaży znaków opłaty

 systemu wymiaru sprawiedliwości.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 według głównych kategorii spraw w I instancji (w miesiącach)

 

 

 

 

 

 oraz wprowadzenie znaków opłaty sądowej w formie elektronicznej.

 

Zwiększenie efektywności pracy poprzez poprawę warunków organizacyjnych oraz skuteczniejszy nadzór kierownictwa.

 

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych sędziów, referendarzy sadowych, asystentów sędziów oraz urzędników sądowych.

 

Poprawa funkcjonowania protokołu elektronicznego w sprawach cywilnych i wykroczeniowych (e-protokół).

 

 

 

 

 

 

 

 

 sądowej w formie elektronicznej.

 

2. Równomiernie obciążono pracą pracowników w wydziałach oraz równomiernie obciążono pracą orzeczniczą.

 

3. Wymieniono doświadczenia z pracownikami z innych sądów – samokształcenia pracowników.

 

4. Poprawiono jakość systemu nagrywającego (e-protokół) w sprawach cywilnych

Liczba etatów asystenckich przypadających na jeden etet sędziego

 

 

        0,3

 

 

      0,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

Zagwarantowanie obywatelom konstytucyjnego prawa do sądu.

 

Wskaźnik opanowania wpływu (ogółem)

 

92,9

 

96,7

 

Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądy powszechne.

 

Działalność orzecznicza.

 

1.Nadzorowano efektywność pracy w wydziałach.

 

2. W oparciu o sprawozdania statystyczne analizowano na bieżąco dane statystyczne.

 

3. Wystąpiono do kierownictwa jednostki z wnioskiem o zatrudnianie osób w ramach umowy na zastępstwo – na czas absencji pracowników zawarto umowy na zastępstwo.

 

4. Monitorowano wskaźnik pozostałości spraw.

 

 

CZĘŚĆ D: Informacja dotycząca realizacji celów objętych planem działalności na rok 2017

(należy krótko opisać najważniejsze przyczyny, które wpłynęły na niezrealizowanie celów, wystąpienie istotnych różnic w planowanych i osiągniętych
wartościach mierników lub podjęcie innych niż planowane zadań służących realizacji celów)

 

 1. Planowany na 2017r. odsetek spraw skierowanych do mediacji w stosunku do wszystkich spraw wpływających do sądu, w których mediacja może być zastosowana - planowana wartość do osiągnięcia 0,4

- wartość nie została osiągnięta za 2017 rok wynosi - 0,2

        2.  Planowana na 2017 r. wartość do osiągniecia 3,7 średniego czasu trwania (dotychczas sprawność)  

             postepowań sądowych według głównych kategorii spraw w I instancji (w miesiącach) – nie został

             osiągnięty  –wynosi 4,2

 

 1. Liczba etatów asystenckich przypadających na jeden etat sędziego – wartość planowana 0,3, osiągnięta

ukształtowała się na jednostajnym poziomie – wyniosła 0,3

 

 1. Został osiągnięty wskaźnik opanowania wpływu (ogółem) – plan 93,0, osiągnięta wartość to 96,7

 

 

W roku 2017 do Sądu Rejonowego w Nowym Mieście Lubawskim  wpłynęło 10.600 spraw, załatwionych zostało 10.247.

Powodem nie osiągniecia planowanych wskaźników w 2017 r. było nie opanowanie wpływu w II Wydziale Karnym  ( wpłynęło 2.385 spraw, rozstrzygnięto – 2.326 sprawy ) i IV Wydziale Ksiąg Wieczystych (wpłynęło 4.678 spraw, rozstrzygnięto 4.341 spraw).

 

Dokonując analizy sprawozdań statystycznych za rok 2017 należy wskazać, że w stosunku do roku 2016 nastąpił:

-wzrost wpływu spraw z 9.349 na 10.600 tj. o 1.251 spraw – 11,8%;

-wzrost załatwiania spraw z 8.979 na 10.247 tj. o 1.268 spraw – 12,37%;

-uległa pogorszeniu średni czas trwania (sprawność) postępowania sądowego z 3,7 na 4,2;

-uległ poprawie wskaźnik opanowania wpływu z 93,00% na 96,70%.

W stosunku do 2016 roku znacząco wzrósł wpływ spraw w kategoriach:

 • „C”          z      922   do  1.192, tj. 270 spraw -  22,65%;
 • „Nc”        z      490   do     505, tj.   15 spraw  -   2,97%;
 • „Co”        z      331   do     509, tj. 178 spraw  - 34,97%;
 • „K”          z   1.250   do  1.311, tj.   61 spraw  -   4,65%;
 • „Nsm”     z     319    do     333, tj.   14 spraw  -   4,20%;
 • „Dz.KW” z  3.946    do  4.678, tj. 732 spraw  - 15,65%.

 

W stosunku do 2016 roku odnotowano znaczący spadek w kategoriach:

 • „Ns”        z      414  do     320, tj.   94 spraw  -  29,38%;
 • „W”         z      555  do     454, tj. 101 spraw  -  22,25%.

 

Wpływ spraw z kategorii  „RC” i „RNs” w roku 2016 i 2017 ukształtował się na jednostajnym poziomie.

Nie ulega wątpliwości, że trudności kadrowe, na które złożyły się długotrwałe absencje w grupie orzeczniczej                    i urzędniczej oraz wzrost wpływu spraw wpłynęły negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie Sądu. Nadmienić należy, że niewątpliwie powodem nieopanowania wpływu w IV Wydziale Ksiąg Wieczystych było powołanie                        z dniem 15 listopada 2017 roku ówczesnego starszego referendarza do pełnienia urzędu sędziego w Sądzie Rejonowym w Działdowie.

Mając na uwadze, że utrzymuje się ogólna tendencja do wzrostu wpływu spraw oraz brak perspektyw na zwiększenie etatów orzeczniczych jak i urzędniczych, nie należy spodziewać się likwidacji zaległości w krótkim okresie czasu.

 

 

         28.02.2018 r.

 

..........................................................

(data)

 

(podpis ministra/kierownika jednostki)

 [i]) Należy podać co najmniej jeden miernik. W przypadku gdy cel jest ujęty w budżecie zadaniowym na rok, którego dotyczy sprawozdanie, należy podać przypisane celowi mierniki wskazane w tym dokumencie.

[ii]) Należy wpisać zadania służące realizacji celu wymienione w kolumnie 5 w poszczególnych częściach planu na rok, którego dotyczy sprawozdanie.

5) W przypadku gdy wskazany cel był ujęty w budżecie państwa w układzie zadaniowym na rok, którego dotyczy sprawozdanie, należy podać wszystkie podjęte podzadania budżetowe służące realizacji tego celu.

Rejestr zmian dla: Sprawozdanie z wykonania planu działalności za rok 2017

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Nowym Mieście Lubawskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-04-19
Publikacja w dniu:
2018-04-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Nowym Mieście Lubawskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-03-19
Publikacja w dniu:
2018-03-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Nowym Mieście Lubawskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-03-19
Publikacja w dniu:
2018-03-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Nowym Mieście Lubawskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-03-19
Publikacja w dniu:
2018-03-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Nowym Mieście Lubawskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-03-19
Publikacja w dniu:
2018-03-19
Opis zmiany:
b/d